Butryumova, N., S. Karpycheva, K. Grisheva, and E. Kasyanova. “Obstacles to Small Innovative Companies’ Development: Case Study of Nizhny Novgorod Region”. Journal of Technology Management &Amp; Innovation, vol. 10, no. 4, Dec. 2015, pp. 74-84, doi:10.4067/S0718-27242015000400008.