Butryumova, Nadezhda, Svetlana Karpycheva, Khristina Grisheva, and Elena Kasyanova. 2015. “Obstacles to Small Innovative Companies’ Development: Case Study of Nizhny Novgorod Region”. Journal of Technology Management &Amp; Innovation 10 (4). Santiago, Chile:74-84. https://doi.org/10.4067/S0718-27242015000400008.