Butryumova, N., Karpycheva, S., Grisheva, K., & Kasyanova, E. (2015). Obstacles to Small Innovative Companies’ Development: Case Study of Nizhny Novgorod Region. Journal of Technology Management &Amp; Innovation, 10(4), 74–84. https://doi.org/10.4067/S0718-27242015000400008