(1)
Savitskaya, I.; Salmi, P.; Torkkeli, M. Barriers to Open Innovation: Case China. J.Technol. Manag. Innov. 2010, 5, 10-21.