(1)
Fodranov√°, I.; Antalov√°, M. . How Can Digital Sharing Economy Reduce Unemployment?. J.Technol. Manag. Innov. 2021, 16, 51-57.