(1)
Butryumova, N.; Karpycheva, S.; Grisheva, K.; Kasyanova, E. Obstacles to Small Innovative Companies’ Development: Case Study of Nizhny Novgorod Region. J.Technol. Manag. Innov. 2015, 10, 74-84.