[1]
Butryumova, N., Karpycheva, S., Grisheva, K. and Kasyanova, E. 2015. Obstacles to Small Innovative Companies’ Development: Case Study of Nizhny Novgorod Region. Journal of Technology Management & Innovation. 10, 4 (Dec. 2015), 74–84. DOI:https://doi.org/10.4067/S0718-27242015000400008.